Panduan Maklumat Kos Binaan JKR

Buku panduan ini merupakan salah satu daripada alat bantuan untuk penyediaan anggaran kos awal.  Ia diterbitkan untuk menyediakan panduan dan rujukan yang berguna kepada Juruukur Bahan.  Buku panduan ini mengandungi tiga (3) bahagian yang terdiri daripada :-

Bahagian 1 : Kaedah Penyediaan Anggaran Kos Awal

Bahagian 2 : Panduan Kos untuk Penyediaan Anggaran Kos Awal

   Seksyen A : Kos Penilaian Unit
   Seksyen B : Kos Semeter Persegi bagi Kerja Bangunan
   Seksyen C : Kos Kerja Pakar
   Seksyen D : Kos Kerja Luar
   Seksyen E : Kos Kerja Permulaan
   Seksyen F : Faktor-faktor Pelarasan Harga

Bahagian 3 : Contoh-contoh Perkiraan Anggaran Kos Awal

Bagi kakitangan JKR, sila rujuk ke pautan http://jpedia.jkr.gov.my/index.php/Wiki_Cost untuk rujukan.